Allmänna villkor

 • Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum

  Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift med 45 kr och dröjsmålsränta enligt gällande diskonto + 14,00% av fakturerat belopp.

 • Leveransvillkor: Fritt Scenteknik Kalmar AB

  Törnebyvägen 5, Kalmar alternativt enligt särskild överenskommelse.

 • Priser: Alla priser anges exkl. moms om inget annat anges.

  Reservation för prisändringar från grossist eller tillverkare som inte kan påverkas av Scenteknik Kalmar AB samt valutaförändringar á ±3%. Ändrade förutsättningar och specifikationer från offert till beställning kan medföra prisjusteringar.

 • Garanti: 1 år om inget annat anges

  Garantitiden på varorna är 1 år mot fabrikations- och materialfel om ej annat anges. Förslitningsskador (på t.ex. trafos, membran mm) och förbrukningsartiklar är undantagna från garanti.

  Vidare gäller ej garanti vid skada orsakad av kund/brukare genom olycka/oaktsamhet eller vid fel som uppstått genom ingrepp i apparaten. Faktura skall bifogas som garantibevis.

 • Kundens ansvar: Enligt nedan

  I det fall kunden inte tillhandahållit utlovat material eller tjänster enligt överenskommelse debiteras ordinarie arbetskostnad (395-595 kr/h) för den mertid detta innebär för Scenteknik Kalmar AB. Likväl, i det fall Scenteknik Kalmar AB inte givits möjlighet att delta i teknisk konstruktion och detta medför merarbete som ej kunnat förutses, debiteras ordinarie arbetskostnad enligt ovan.

 • Allmänna villkor: Vid hyra av utrustning och tjänster gäller nedanstående

  Kunden ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i samma skick som vid överlämnandet från Scenteknik Kalmar AB till kund. I annat fall belastas kunden med en avgift på 200 kr + reparationskostnad per skadad enhet.

  Kunden ansvarar även för skada som orsakas av artisten/användaren p.g.a. oaktsamhet eller vårdslöshet. Scenteknik Kalmar AB har rätten att bedöma vilka föremål som är skadade och dess grad.

  Kunden ger personal från Scenteknik Kalmar AB tillträde till de lokaler där hyrd utrustning används.

  Kunden ansvarar för att tillhandahållen scen och mixerplats/FOH uppfyller lagkrav samt överenskomna krav och klarar den belastning som kan förväntas vid arrangemanget.

  Vid utomhusarrangemang ansvarar kunden för att regn- och solskydd finns att tillgå vid scen och mixerplats om inte annat är överenskommet.

  Scenteknik Kalmar äger rätten att ställa in eller skjuta upp arrangemang vid ej tillförlitlig lokal/evenemangsplats eller utrustning samt vid oväder, så som exempelvis kraftig nederbörd, då risk för person- och/eller sakskada föreligger.

 • Scenteknik Kalmar följer i övrigt LLB’s leveransbestämmelser

  LLB2003A – Allmänna leveransbestämmelser

  LLB2003G – Garantiregler

  LLB2003S – Montering och/eller systemansvar

  LLB:s hemsida